TS. Nguyễn Đình Quyền

Tiến sỹ Khoa học Máy tính (2013), Đại học Rostock, Đức.

 

Hồ sơ trên Scopus (Danh mục những bài báo uy tín)