TS. Cao Tiến Dũng

Phó Trưởng Khoa

Tiến sỹ Khoa học Máy tính (2010), Đại học Bordeaux 1, Pháp.

TS. Cao Tiến Dũng hiện đang là Phó Trưởng khoa, Khoa Kỹ Thuật Trường Đại học Tân Tạo.

TS. Dũng bảo vệ luận án tiến sĩ năm 2010 tại Đại học Bordeaux 1, France, ngành Khoa học máy tính. Trước đó anh tốt nghiệp thạc sỹ tại Viện tin học Pháp ngữ – Hà Nội năm 2007. TS. Dũng là người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành khi đã trải qua các vị trí khác nhau tại các công ty như: HTL, Vietsofware và Vega Corporation.

Anh hiện đang giảng dạy các môn học: Introduction to Computer Science; Data structure & Algorithms; Database systems, Management Information System và Informatics in Application.

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu của TS. Dũng bao gồm:

  • Kỹ thuật dịch vụ Web (service engineering),
  • Phân tích dữ liệu (data analytics),
  • Học máy (machine learning) và
  • Kiểm thử hệ thống (conformance testing).

 

Công bố khoa học gần đây:

[1] Tran Anh Tuan, Cao Tien-Dung, Truong Huu-Tram. (2019). “DIRAC: A Hybrid Approach to Customer Demographics Analysis for Advertising Campaigns.”2019 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS)

[2] Tien-Dung Cao, Dinh-Quyen Nguyen, Hien Duy Tran, “Exploring Message Correlation in Crowd-Based Data Using Hyper Coordinates Visualization Technique“, in Predictive Econometrics and Big Data, Studies in Computational Intelligence Vol 753, Springer.

[3] Tien-Dung Cao, Huu-Hanh Hoang, Hiep Xuan Huynh, Binh-Minh Nguyen, Tran-Vu Pham, Quang Tran-Minh, The-Vu Tran, Hong-Linh Truong, “IoT Services for Solving Critical Problems in Vietnam: A Research Landscape and Directions“, IEEE Internet Computing, Vol 20, No. 5, Sep/Oct 2016, pp. 76-81.

[4] Tien-Dung Cao, Tran-Vu Pham, Quang-Hieu Vu, Hong-Linh Truong, Duc-Hung Le, Schahram Dustdar, “MARSA: A Marketplace for Realtime Human-Sensing Data“, ACM Transactions on Internet Technology, Vol 16, No 3, May 2016, pp. 16:1 – 16:21

[5] Tien-Dung Cao, Hong-Linh Truong, “Analyzing and Conceptualizing Monitoring and Analytics as a Service for Grain Warehouses“, in Recent Developments in Intelligent Information and Database Systems, Studies in Computational Intelligence, Vol 642, 2016, pp. 161–171, Springer.

 

Xem thêm tại đây

Hồ sơ trên Scopus (Danh mục những bài báo uy tín)