Trần Đào Huy Cường

Nghiên cứu sinh – Học bổng chương trình Thạc sĩ – Tiến sĩ kết hợp chuyên ngành Machine Learning tại trường Đại Học Sejong, Hàn Quốc.