Đề tài quốc tế, quốc gia và Nafosted

 

Đề tài TTU tài trợ

  1. Encrypted Network Traffic Classification using Deep Learning, Chủ nhiệm - TS. Cao Tiến Dũng;   Thành viên: Hồ Thiện Lạc, Phạm Thái Điền;  Cộng tác: TS. Trương Hữu Trầm. (2020 - 2021).
  2. Federated Deep Learning Framework for Privacy-Preserving, Chủ nhiệm - TS. Cao Tiến Dũng;   Thành viên:  TS. Trần Duy Hiến,  PGS. TS. Trần Vũ Khanh;  Cộng tác: TS. Trương Hữu Trầm. (2019 - 2021).