Sinh viên tiêu biểu

Lê Đình Đam

FullStack Developer. Công ty: Pretty tips

Lê Quỳnh Trang

Nghiên cứu sinh, Đại học quốc gia SOKENDAI, Nhật.

Đào Minh Hùng

Frontend Developer. Công ty: Simpson Strongtie

Lê Quốc Khánh

FullStack developer. Công ty: Simpson Strongtie

Lê Minh Tấn Trung

Quản lý clb California Centuryon ( trung tâm California cao cấp). California Fitness and Yoga. Tập đoàn CMG.

Trần Đào Huy Cường

Software Engineer (FullStack) Công ty: Axon Active VN.